Aktualności

Prolongata grobów

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym regulaminem cmentarzy komunalnych na terenie gminy i miasta Dobczyce dysponenci grobów położonych na terenie tych cmentarzy (Dobczyce, ul. Kazimierza Wielkiego --- Jeleniec i ul. Garncarska) są zobligowani do wniesienia opłaty prolongacyjnej w celu przedłużenia nienaruszalności grobu.

Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży -dz.nr 7334 Dobczyce

 

B U R M I S T R Z   G M I N Y   i   M I A S T A   D O B C Z Y C E

przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gminną położoną w Dobczycach, oznaczoną działką nr 7334 o powierzchni 0.1190 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00002192/4.

Cena sprzedaży nieruchomości 230 000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych) plus VAT.