Dla mieszkańców

Aktualności

PODATKI W GMINIE DOBCZYCE OD 2013 ROKU PRAKTYCZNIE BEZ ZMIAN

Na Sesji Rady Miejskiej we środę podjęte zostały uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych, a także uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Istotne jest to, że od 2013 roku stawki te nie ulegały podnoszeniu. Także w projektach uchwał przedstawionych Radzie na ostatniej sesji przez Burmistrza Pawła Machnickiego i Panią Skarbnik Zofię Murzyn, stawki te nie zostały podniesione.

Modernizacja budynków OSP

OSP Bieńkowice

tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Bieńkowicach

wartość projektu: 100 232 zł (słownie: sto tysięcy dwieście trzydzieści dwa zł )

kwota dofinansowania: 39 635 złotych (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć zł)

zakres robót:

DZIKIE WYSYPISKO W BRZĄCZOWICACH ZLIKWIDOWANE, OD NAS WSZYSTKICH ZALEŻY, ABY TO MIEJSCE NIE ZOSTAŁO PONOWNIE ZAŚMIECONE

Po likwidacji dzikiego wysypiska śmieci prze ulicy Rzeźniczej w Dobczycach Gmina Dobczyce przystąpiła do działań w miejscowości Brzączowice. Działka za kościołem w kierunku zapory oznaczona numerem 532/2 była dobrze znanym miejscem, gdzie niejednokrotnie pracownicy Gminy Dobczyce sprzątali odpady różnych frakcji.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw Bieńkowice i Nowa Wieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 27.10.2015 r. do 26.11.2015 r. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Bieńkowice i Nowa Wieś (z wyłączeniem obszaru NW 1 wskazanego w uchwale nr LI/372/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 lutego 2014 roku) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

PROJEKT e-KORN@TKA ZAKOŃCZONY

W listopadzie dobiegł końca  projekt  e-Korn@tka ,w ramach którego powstała strona internetowa sołectwa oraz odbył się kurs obsługi komputera dla dorosłych mieszkańców Kornatki. Środki  finansowe na realizację projektu uzyskano z programu Działaj Lokalnie IX  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ODL Fundację Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS, a także z  gminy Dobczyce.  

FILM O GRZEGORZU STECHU - ZASŁUŻONYM DLA ZIEMI DOBCZYCKIEJ

24 listopada (wtorek) o godz. 21.00 w TVP Kraków będzie można obejrzeć film o Grzegorzu Stechu, człowieku który otrzymał tytuł Zasłużonego dla Ziemi Dobczyckiej. Jego imię nosi najdłuższy most w Małopolsce, łączący brzegi rzeki Raby w Dobczycach.

W filmie wypowiada się także śp. burmistrz Dobczyc, Marcin Pawlak - bo to właśnie on, piastując stanowisko członka zarządu województwa małopolskiego wybrał w konkursie na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Grzegorza Stecha. Wybrał dobrze, bo ten wkrótce okazał się wielkim twórcą małopolskiej infrastruktury drogowej i mostowej.

Strony